Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Handelsfolk i Sel og Heidal 1909 - 1949

selhistorie.no/forsiden

Av Per Erling Bakke

I perioden 1909 til 1949 fikk et nittitalls personer i Sel og Heidal handelsbrev, og dermed rett til å drive kjøpmannshandel. I 1909 ble myndigheten til å utstede slike næringsbrev overført til de lokale lensmennene. Fra dette året var det dermed Lensmanden i Sell og Hedalen som fikk ansvar for å regulere handelen i de to herredene. Anna H. Breden fra Bredebygden var den første som fikk handelsbrev etter den nye ordningen.

I riktig gamle dager var det få eller ingen regler som regulerte handelsnæringen, spesielt ikke i landdistriktene. På landet kunne i realiteten hvem som helst, når som helst, slå seg ned hvor som helst som kremmer, uten at det var nødvendig med løyve fra myndighetene. Og ville man ikke ha noe fast utsalgssted, var det fritt fram å drive såkalt omførselshandel.

Lårgardsbué, Mobué og Brævangsbué lå sentralt til

Landhandelen ble som regel lagt til garder som lå sentralt i bygda. Ofte var det både skysstasjon og posttjeneste på disse gardene. Slik var det også i Sel. På Nord-Sel var det således både skysstasjon, post og butikk på Laurgard, og slik var også på Moen (Mo) på Selsverket og på Nordre Bredevangen i Bredebygden.

Med utbygging av jernbanen gjennom dalen ble det slutt med skysstasjonene, og poståpneriene ble flyttet til nærmeste jernbanestasjon. Etter hvert ble det også slutt med butikk på gardene.

Krav om handelsbrev

For å få noe kontroll med handelsvirksomheten, ble det fra 1. januar 1868 stilt krav om at alle som ville drive handel, uansett vare, måtte ha handelsbrev. Fogdene ble gitt myndighet til å forvalte loven og utstede handelsbrev. Fra 1874 ble det opprettet firmaregistre som fogdene hadde ansvar for å føre.

Lov om firmaregister ble i 1891 avløst av Lov om handelsregister, og fortsatt var det fogdene som skulle stå for registeringen. Den nye loven ga strengere regler, slik at man kunne føre kontroll med de opplysningene som søkerne ga. Fogden for Nord-Gudbrandsdal holdt til i Kvam.

Lensmannen gav løyve

Da fogdembetene ble nedlagt i 1909, ble føringen av handelsregisteret overført til sorenskriverne. Samtidig ble myndigheten til å utstede handelsbrev overført til politimesteren, det vil si lensmennene i landdistriktene.

33-åring fra Bredebygden først ute

Anna H. Breden var den første i de gamle Sell og Hedalen herreder som fikk utstedt handelsbrev – såkalt næringsbrev på kjøbmandshandel – fra lensmannen. 33-åringen er dermed den første som står oppført i lensmannens ”Protokol over utstedte handelsbreve”, som ble ført for hånd helt til 9. desember 1980.

Handelsbrevet, som er datert 4. januar 1909, ga Anna Breden løyve til å drive handel. For dette betalte hun et gebyr på åtte kroner. Hun meldte fra til handelsregistret og ble registrert der 27. mars samme året.

Anna ble født i 1876, og var datter av Marit og Hans K. Breden på Nordre Bredevangen. Hans hadde mange jern i ilden, blant annet dreiv han også butikk heime på garden. Om Anna fikk nytte av handelsbrevet ved å ta over Brævangsbué, er usikkert. I 1920, nærmere bestemt 25.oktober, ble hun imidlertid slettet fra registeret. Årsaken var at ”vedkommende er flyttet”.

Førstedame hos ekteparet Singer.

Anna Breden forlot nemlig heimbygda tidlig i århundret for å tjene hos de amerikanskfødte mangemillionærene, kunstmaler William Henry Singer og kona hans Anna Spencer Brugh Singer, i herskapshuset deres i Olden i Nordfjord.

Hun var husholderske og sjef for den etter hvert voksende tjenerstaben, og fulgte herskapet på deres reiser i inn- og utland. Hun var ekteparets høyre hånd og førstedame, og ofret seg helt og fullt for Singer-folket så lenge hun levde.

Anna Breden døde på Nordfjordeid sykehus i desember 1940 i en alder av 64 år. Hun er gravlagt på Sel kirkegård. 

Brævangsbué brente krigsvåren 1940

Hvordan gikk det så med Brævangsbué? Vesl-Pål Loftsgård leide visstnok butikken og dreiv den ei tid. Bué sto imidlertid i mange år etter at butikken ble lagt ned. Under krigshandlingene i april 1940 brente garden og dermed også butikken. Men butikkdisken er i grenda fortsatt, det siste minnet om gamle Brævangsbué. 

Næringsbrev til aksjeselskap på Nord-Sel

Handelsbrev nummer to i Sell og Hedalen herreder ble utstedt til Ulsvolden Landhandleri. Ulsvoldsbué ble registrert som aksjeselskap 2. april 1909, og fikk dermed  næringsbrev på kjøbmannshandel på Nord-Sel.

Gardbruker Christian Skaugen (1866-1947) på Ulsvolden løyste handelsbrev for seg sjøl den 6.juni 1913, og fortsatte dermed butikkdriften på garden. Stugu, som butikken var i, står fortsatt, og på stabburet finnes fremdeles en del av den gamle butikkdisken.

På Ulsvolden har det, foruten butikk, også vært skysstasjon. Det var Mari Graffer (f.1844) som starta tjenesten, og så seint som i 1900 dreiv hun fortsatt som stasjonsholder på garden sin. Seinere flyttet hun til Graffer i Lom der hun kom fra.

Hedalens Handelsforening fikk ny handelsbestyrer i 1910

Allerede i 1869 ble det starta handelsforening i Heidal. Sagbakken var sentrum i bygda, og her begynte Hedalens Handelsforening sin virksomhet dette året. Foruten handelsbu var det både pakkbu og to andre buer i bruk.

 På Sagbakken gjorde ferdmennene stopp med sine varer som de hadde hentet på  Lillehammer. Her var også kafé, og hit kom de fleste bygdefolk for å gjøre innkjøp.

Hans J. Fjerdinggren var den første handelsbestyreren. Fra 1893 var han også poståpner i bygda. Etter at han slutta som handelsbestyrer var det flere som fulgte etter. En av dem var Hans Hovde. 14 februar 1910 utstedte lensmann H.Hansen handelsbrev til Hedalens handelsforening ved nettopp Hans Hovde.

Den siste bestyreren på handelsforeningen var visstnok Ole Christensen Ellingsbø. Handelsbrevet hans ble utstedt 22. august 1912, og denne gangen var det den nye  lensmannen, Johs. Haugen, som ga handelsløyve. Ellingsbø kjøpte til slutt varelageret og dreiv for egen regning fram til han solgte butikken i 1925.  

Drev omførselshandel med dragkjerre langs landevegen

En form for omsetning av varer fram til slutten av 1930-årene var såkalt omførselshandel. Skrepphandlere gikk fra gard til gard og bød fram varene sine. Det var gjerne små artikler til husholdningsbruk som var lett omsettelige og ikke så tunge å bære med seg.

Harald Bråthen fra Selsverket dreiv slik handel. I 1930 ble han registert hos lensmannen med rett til å drive omførselshandel. Han var fra Åsnes i Solør, der han ble født i 1884. I begynnelsen av 1920-årene kom han til Otta, der han stiftet familie og fikk tre døtre. Til å begynne med solgte han fisk og sild, og dragkjerra og fiskekjelken var doningen på hans vandringer gjennom dalen.

Men det var børstebinder Harald Bråthen egentlig var, et håndverksfag som forlengst er utdødd og erstattet av maskinarbeid. Kjøkkenet var verkstedet hans til å begynne med. Her laget han børster og koster, myke som harde. Produksjonen omfattet så godt som alt som trengtes til renhold i hus, fjøs og stall: soplimer, piassavakoster, skurekoster, gryteskrubber, flaskebørster, klesbørster, badebørster og barberkoster.

Unntaket i produksjonen hans var tannbørster, det overlot han til Jordan Børstefabrikk. Og nettopp Jordan var forretningsforbindelsen hans. Materiell til produksjonen ble tilsendt eller levert. I retur gikk de ferdige produktene, som regel pakket i hele gross (12 dusin, altså 144 stk). Foruten Jordan leverte Harald Bråthen også varene sine til Olstadbutikken Ogga lina.

Men landevegen var også hans arbeidsfelt. Med skreppe og sekk gikk eller syklet han bygdevegene, og det var ikke vanskelig å få solgt varene der han kom. Betalingen var ikke alltid i rede penger, for mat var god betaling i de trange 30-årene.

Harald Bråthen døde i 1969, 85 år gammel.

Perioden 1909–1949

Handelsbrevene som er omtalt i denne artikkelen er hentet fra lensmannens ”Protokol over utstedte handelsbreve”, en bok der alle beslutninger om utstedte handelsbrev ble sirlig ført med penn helt fram til 1980. Vi nøyer oss imidlertid med å gjengi en fullstendig kronologisk oversikt fram til og med 1949.

I tiårene som følger ekspanderer nemlig utstedelsen av nye handelsbrev, noe som er grunnen til at det i denne artikkelen settes en grense ved dette årstallet. Det vil bli en for omfattende oversikt i en slik bok å ha med alle handelsbrev i hele perioden på vel 70 år. De fleste opplysningene ligger dessuten så nær i tid at det trolig vil ha mindre lokalhistorisk interesse å nevne alle.

Ikke uventet viser det seg at det er Otta som stasjonsby og kommunesenter som har de absolutt fleste nyetableringer i årene mellom 1950 og 1980 – cirka 88 prosent. Heidal og Nord-Sel står for resten av nyetableringene i denne perioden.

 

Kilder:

Statsarkivet i Hamar

Anna og William Singer, herskap og tjenere i Tydal og Olden, av Arvid

Møller, Thorsrud  A.S. Lokalhistorisk forlag, Lillehammer, 1999

Otta gjennom 100 år, Sel Historielag, 1996

Bygdebok for Lom, bind 1, Gards- og ættesoge for Vårdalen, Lom kommune, 2000

Heidal kommune 1908- 1965 , av Semon Prestgard, Heidalturist, 1996

Valborg Didriksen (Bråthen), muntlig kilde, 2004

Protokol over utstedte handelsbreve, Lensmannen i Sel

Utstedte handelsbrev 1909–1949            

Oversikten nedenfor omfatter både enkeltpersoner og selskaper i Sel og Heidal som hadde rett til å drive handel og såkalt omførselshandel, altså handel uten fast utsalgssted. Tabellen viser også enkeltpersonenes fødselsdato, hvilket herred handelsbrevet gjelder for, eventuelt hvilket firma det var båndlagt for og datoen det gjelder fra. I enkelte tilfeller er det også oppgitt når handelsbrevet opphørte.                           

Navn      

Fødselsdato         

Løyve gjelder

Løyve fra dato

Opphørsdato

1909

Anne H. Breden

1876

Sell herred

04.01.1909

Ulsvolden Landhandleri

Sell herred

02.04.1909

Hans Syversen Hidem

20.04.1880

Sell herred

08.05.1909

Rosten Landhandleri (John I. Paulsrud)

Sell herred

11.12.1909

06.12.1937

1910

 Hedalens Handelsforening

(Hans Hovde)

Hedalen herred

14.02.1910

Gustav Saastad

03.07.1887

Hedalen herred

19.07.1910

B. N. Aasen

01.09.1884

Sell herred

11.08.1910

15.09.1959

1911

Iver I. Sletten

29.05.1887

Hedalen herred

04.01.1911

Palmar Lindstad

27.11.1887

Sell herred

12.04.1911

1912

Hedalens Handelsforening

(Ole Christensen Ellingsbø)

23.04.1871

Hedalen herred

22.08.1912

1913

Ivar Jakobsen Olstad

23.07.1869

Sell herred

25.03.1913

10.05.1943

Chr. Skaugen

20.03.1866

Sell herred

06.06.1913

21.05.1943

Ole Iversen Sletten

27.08.1883

Sell herred

20.12.1913

01.12.1923

1914

Petter Iversen Sletten

06.05.1873

Hedalen herred

15.06.1914

J.M. Magnussen

18.08.1890

Sell herred

30.07.1914

1915

Mathias Syversen Hidem

28.02.1889

Sell herred

05.08.1915

Helfred Rød

07.10.1885

Sell herred

01.11.1915

1919

Hartvig Kjønaas

20.03.1890

Sell herred

12.02.1919

Ingvald T. Rosten

02.03.1896

Sell herred

07.05.1919

Paul I. Sletten

07.06.1885

Sell herred

30.05.1919

24.02.1956

Alfred E.Bilben

12.03.1894

Heidal herred

11.09.1919

06.01.1960

Martin Moen

22.03.1890

Sell herred

27.09.1919

11.06.1970

Otta kooperative

handelslag

(Ragnvald Jevne)

31.07.1889

Sell herred

11.11.1919

1922

Andreas Johansen

13.07.1895

Sell herred

03.01.1922

08.01.1949

1923

Olav J. Nygaard

25.10.1898

Sell herred

05.03.1923

Johan Bakke

13.04.1888

Sell herred

09.05.1923

09.06.1943

Gunvald Saastad

08.08.1893

Sell herred

02.07.1923

01.09.1966

 

1924

Thor  T. Rosten

07.02.1900

Sell herred

26.06.1924

01.10.1949

Emma E. Bilben

24.05.1899

Sell herred

27.11.1924

21.12.1929

1925

Emil Slatleim

13.07.1894

Heidal herred

11.07.1925

Kristofa Bakke

05.08.1898

Sell herred

19.08.1925

06.05.1961

Marthinus Olsen

25.12.1896

Sell herred

20.08.1925

1926

Magnus Tomessen Helleland

31.03.1897

Sell herred

23.03.1926

Ole Arthur Andersen

03.09.1897

Sell herred

18.11.1926

1927

Syver Holen

27.04.1898

Sell herred

10.11.1927

29.04.1957

1928

Ole Thorsen Vang

12.08.1874

Heidal herred

19.05.1928

1929

Jakob Hansen Kleiven

06.09.1901

Sell herred

09.03.1929

Olava Torgersdatter Olstad

21.08.1902

Sell herred

05.04.1929

30.06.1937

Trond Loftsgaard

01.04.1877

Sell herred

15.04.1929

Anton O. Kristiansen

04.07.1902

Sell herred

28.11.1929

11.02.1931

Petter Ourom

09.01.1896

Sell herred

29.11.1929

Ferry Zemann

26.04.1897

Sell herred

14.12.1929

Sigmund Ivarsen Blekastad

21.02.1904

Sell herred

20.12.1929

Sigurd T. Rosten

01.01.1906

Sell herred

20.12.1929

13.06.1959

Jakob Simensen Moen

19.08.1901

Sell herred

21.12.1929

10.01.1931

Gunnar Simensen Moen

01.02.1903

Sell herred

21.12.1929

10.01.1931

Alma Rusten

07.01.1903

Sell herred

28.12.1929

03.02.1931

Jørgen Østvang

20.02.1896

Sell herred

28.12.1929

01.07.1954

1930

Margit Sem

24.05.1887

Sell herred

24.01.1930

19.08.1935

Sverre Lie

17.08.1896

Sell herred

05.04.1930

01.09.1933

Harald H. Bråthen

11.02.1884

Omførselshandel

07.05. 1930

1933  

Olaf  Iversen Rakstad

09.06.1895

Sell herred

14.08.1933

1934

Øistein Johannessen Garmo

14.04.1905

Heidal herred

21.08.1934

Gunnar Simensen Moen

01.02.1903

Sell herred

19.09.1934

30.03.1963

Jakob Simensen Moen

19.08.1901

Sell herred

31.12.1934

21.08.1962

1935

Jakob Ivarsen Olstad

02.03.1914

Sell herred

15.01.1935

Alma Rusten

07.01.1913

Sell herred

19.08.1935

1937

Magne Ekre

10.01.1915

Heidal herred

26.05.1937

       1942

Brynhild Trondsen

02.07.1898

Sell herred

16.11.1937

1938

Alf O. Ruud

14.02.1907

Sell herred

22.01.1938

07.07.1958

Ingvald Hansen Bakken

01.10.1896

Omførselshandel

08.03.1938

30.06.1941

Karl Karstensen Nestevold

27.09.1892

Omførselhandel

17.10.1938

Ingvald Hansen Bakken

01.10.1896

Omførselshandel

31.12.1938

1939

Harald Bråthen

11.02.1884

Omførselhandel

26.01.1939

Iver Kristiansen Rusten

08.07.1911

Omførselhandel

06.02.1939

Ole J. Moen

04.05.1906

Omførselhandel

12.04.1939

Peder Asperanden

02.02.1908

Omførselhandel

17.06.1939

Egil Hagen

07.04.1907

Sell herred

28.10.1939

Ivar O. Sletten

09.03.1916

Sell herred

28.10.1939

1940

Ole J. Moen

04.05.1906

Omførselhandel

05.01.1940

1941

Gerhard Braaten

10.04.1887

Sell herred

19.03.1941

1942

Petter H. Haugen

12.10.1908

Sell herred

10.01.1942

08.01.1949

Øivind Brattbakken

20.10.1912

Sell herred

09.02.1942

25.05.1946

Oskar O. Sagdalen

03.01.1915

Sell herred

16.02.1942

28.05.1945

Johan Sundt

16.04.1911

Sell herred

02.03.1942

15.10.1976

Johan Stebergsløkken

09.01.1920

Heidal herred

11.04.1942

1944  

Trygve O. Ekre

15.03.1923

Heidal herred

22.04.1944

02.01.1945

Oddvar A. Rusten

25.02.1916

Sel herred

05.09.1944

14.04.1948

Knut Harsem

27.03.1914

A/S Otta Fryseri

11.12.1944

06.12.1958

1945

Erling Ødegård

17.02.1919

Heidal Landhandleri

09.01.1945

25.04.1947

Kåre Andersen

30.06.1923

Sel herred

09.01.1945

Magnar Dahl

11.05.1917

Sel herred

26.04.1945

06.03.1957

Gøsta Saastad

03.07.1921

Sel herred

15.09.1945

Kåre Grei Enger

04.09.1920

Otta Bok og Avistrykkeri

07.11.1945

Torstein M. Øiom

17.09.1915

Sel herred

14.12.1945

1946

Arne Eggan

26.05.1915

Sel herred

04.09.1946

27.01.1976

1947

Pål Andersen Sandbu

10.04.1916

Otta Konfeksjon & Skotøy

06.06.1947

18.02.1967

Thora Ekre

26.11.1909

Heidal herred

01.07.1947

1948

Pål Rudihagen

27.04.1901

Sel herred

21.01.1948

xx.01.1950

Otto Berget

13.01.1915

Heidal Samvirkelag

26.01.1948

05.07.1958

Odd Bakke

15.08.1921

Sel herred

23.03.1948

28.04.1961

Olav N. Haugen

16.10.1917

Sel herred

09.09.1948

30.12.1950

Mari Solveig Johansen

28.10.1925

Sel Landhandleri

04.10.1948

Bergljot Ingeborg Olstad

03.03.1923

Sel herred

06.11.1948

1949

Haakon Nustad

07.04.1918

Thor Rostens eftf.

27.09.1949

20.03.1954

Erling Spidsberg

02.05.1923

Sel herred

07.11.1949

06.11.1952

Sverre Ulvolden

06.12.1920

Sel herred

19.12.1949

18.12.1952

Kilde: ”Protokol over utstedte handelsbreve”, Lensmannen i Sel

___________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

.....selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 6. april 2008.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online