Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

Fra Synnabrupostens 1. utgave i 2002:

Velforening også Synna brue

selhistorie.no/forsiden

Av Per Erling Bakke, Otta

Synna brue har fått sin egen velforening. Nyskapningen Ottbragden Vel henter navnet fra garden som boligeiendommene er gått ut fra. Det ble klart under stiftelsemøtet 6. mars 2002.

Ottbragden Vel ble en realitet 6. mars, da foreningen ble stiftet under et møte på Selsro bo- og aktivitetssenter. Innbydelse til oppstart gikk ut i god tid til alle husstander i området. 18 av de nær 80 husstandene var representert på møtet. 

Intiativtagerne hadde valgt et interimsstyre. De presenterte et forslag til saksliste som innholdt punkter om valg, forslag til navn og vedtekter, medlemskontingent for 2002, forslag til årlige aktiviteter og en prioritert arbeidsplan. Da møtet startet kunne Arne Christian Mæhlum i interimsstyret ønske velkommen til i alt 25 frammøtte. Han redegjorde for behovet og opptakten til dannelsen av velforeningen.

Det første styret

Valgene gikk greitt og raskt unna, og ”de nominerte”  ble valgt enstemmig. Arne Christian Mæhlum ble valgt som leder. Med seg i styret fikk han Astrid Eriksen (nestleder), Kari Hoff (kasserer), Bente Krogsæter (sekretær) og Kjell Arne Hølmo (styremedlem). Som varamedlemmer ble valgt Ragnhild Bakke og Vebjørn Haugen. (bilde av styret)

Andre verv:

Revisorer: Egil Nilsen, Bjørn Rosten.

Valgkomité: Jonny Evjen, Hans Olav Einangen.

Festkomité: Magny Slaaen, Unni Resset, Ove Løkken.

Synnabruposten: Per Bakke, Torjus Nyrnes.

Fikk navn etter garden

Interimsstyret foreslo opprinnelig Synna Brue Velforening som navn på den nye foreningen, et navn som som ikke fikk tilstrekkelig tilslutning under møtet.

Synna brue er et godt og betegnende navn som har glidd inn som et naturlig navn ut fra både dialekt og geografisk beliggenhet, men det var forslaget om å knytte Ottbragd-navnet til vellet som ble vedtatt.

– Området tilhørte tidligere garden Ottbragden. Av historiske hensyn bør vi derfor gi velforeningen dette navnet, foreslo Ola Tamburstuen, som fikk støtte for sitt syn.

Bare fem  frammøtte gikk inn for det opprinnelige forslaget om å knytte navnet til Synna brue.

Dermed fikk Ottbragden Vel i likhet med de fleste velforeninger på Otta og omegn navnet sitt etter garden som boligeiendommene er gått ut fra. Ola Tamburstuen sa seg under møtet villig til å skrive noen linjer om den historiske grunnen som området ligger i, som en innledning til vedtekene.

Stemmeretten drøftet

Stiftelsesmøtet sluttet seg for øvrig til Interimsstyrets forslag til vedtekter, som ble vedtatt med små justeringer. Det ble blant annet vedtatt at årsmøtet skal være i mars, og at det er beslutningsdyktig bare dersom minst ti beboere møter.

Det ble bestemt at det kan løses bare en medlemskontingent per husstand, og at begge ektefeller/samboere har like rettigheter når kontingenten først er betalt. Det ble likevel noe diskusjon om hvem som skal ha stemmerett under velforeningens møter. Skal for eksempel ungdom ha rett til å stemme, og kan man stemme med fullmakt fra andre dersom man selv er forhindret fra å møte?

Etter en diskusjon ble man enige om at lederen skulle forhøre seg om dette hos andre velforeninger, og gi en tilbakemelding til styret.

Barn og trafikk viktigst

Under stiftelsesmøtet fikk intiativtakerne full støtte til sine forslag om at Synna brue skal være et trygt og trivelig sted å bo. Barnas sikkerhet og trygg trafikk fikk høgste prioritet på vellets arbeidsplan.

I velforeningens formålsparagraf er det slått fast at Ottbragden Vel skal arbeide for at beboerne skal ha et trygt og trivelig boligområde. Under stiftelsesmøtet ble det vedtatt en arbeidsplan som setter sikkerheten og trivselen i fokus.

Snøbrøyting kontra parkerte biler, samt farstdumper og vegstandard, ble som små saker å regne da forslagene til arbeidsplan  ble behandlet. Hovedtemaer under dette punktet ble fareområder, støvplage og uoversiktlige vegkryss. Mer presist vil det si:

·        Dårlig og tildels manglende sikring mot jernbane og sliperiområde.

·        Støv fra barnehage og sliperi.

·        Vegkrysset Iver Taugsgate/ Skifervegen ( Baksidevegen).

Alle de foreslåtte arbeidsoppgavene ble ansett som vikige. Det ble likevel bestemt at oppgaver som har med trafikk og sikkerhet å gjøre skal prioriteres. Arbeidsplanen fikk god støtte, og styret har dermed flere aktuelle saker å arbeide med framover.

Faste miljø- og trivseltiltak

Faste, årlige fellesaktiviteter skal være med å sikre trivsel og tilhørighet mellom beboerne. Aksjon Vårrensk og Sankthansfeiring er blant aktivitetene før sommeren.

Sankthansfeiring  blir fra nå av én av flere faste poster i den nystarta velforeningens program for årlige aktiviteter. Vellet følger med dette opp erfaringene fra de siste fire-fem årene, da beboere flyttet sankthansfeiringen ut på gata til felles sosial sammenkomst. Med trillebårer som kjøredoning har store og små benket seg rundt hagebord og under fargerike parasoller. I ild og røyk fra barnehagens store grill har kveldens forskjellige menyer blitt tilberedt.

Aksjon Vårrensk blir nå en årlig operasjon. Beboerne går sammen i felles løft for å renske fellesarealene – i praksis vil det si vegskråninger og området langs jernbanegjerdet. Nytt blir også at eldre folk som ikke sjøl har anledning til å frakte vekk bosset fra vårrensken kan sende det med felles transport organisert av velforeningen.

Tenning av juletre, et gammelt tiltak fra 1950-årene,  tas nå opp igjen. Juletre og julenisse vil bli en årlig tradisjon der barn og voksne skal møtes for å gi adventtida litt lys og  glede. Førjulsarrangementet vil bli holdt mellom de gamle tømrahusene på Ottbragden, der Kjell Arne Hølmo holder både tre og grunn.

Møtevirksomheten vil naturlig avhenge av aktuelle saker – og møteplassen er bestemt til Selsro. Årsmøtet er ifølge vedtektene fastsatt til mars måned. Styret vil søke å kombinere årsmøtet med festlig samvær.

Informasjon til folk som flytter til området vil styret følge opp ved å dele ut en enkel trykksak. Den vil innholde opplysninger om vellet og annen nødvendig informasjon.

Synnabruposten skal, i tillegg til møter og plakatoppslag, informere og være bindeledd mellom styret og medlemmene. Målet er å gi den ut to ganger i året.  Styret håper at medlemmene vil bidra med aktuellt stoff som angår nærmiljøet vårt. Det er også lov å mimre om ”gamle dager”.

Slutt opp om foreningen!

– Sosialt samvær og felles innsats skal bidra til å gjøre nærmiljøet vårt til et trygt, trivelig og godt sted å bo. Håpet mitt er derfor at beboerne Synna brua slutter opp om Ottbragden Vel, sier foreningens første leder, Arne Christian Mæhlum.

Synnabruposten har tatt en prat med den nye velforeningens første leder, Arne Christian Mæhlum, og blant annet spurt han om hvorfor det ble dannet en velforening.

– Vi var flere som syntes det var viktig å følge opp det positive engasjementet som kom ut av Sankthansfeiringen som noen ildsjeler startet for fire-fem år siden. Allerede da snakket flere av dem om å starte en velforening. Og nå er det altså blitt en realitet, svarer han.

– Hva ligger bak ditt personlige engasjement?

–  Jeg er blant annet opptatt av å sikre et trygt miljø og sikre trafikkforhold der barn ferdes. Ellers ser jeg det som viktig å bidra til beboerne kan møtes for å styrke trivselen og miljøet.

– Under stiftelsesmøtet la dere i interimsstyret fram ei liste med tiltak for å sikre og bedre miljøet. Kan du utdype dette?

– Lagringsplassene for skifer er i dag ikke sikret godt nok. Det ville også vært en fordel med fartsdumper i enkelte gater og en bedre sikt ved innkjøringen til Baksidevegen ved Selsro. Det er også beboere som er plaget av støv fra barnehagen og fra skifer´n, svarer han.

– Hva er styrets planer framover?

– Vi legger opp til flere aktiviteter gjennom året der beboerne kan møtes til felles innsats og sosialt samvær. Det første fellestiltaket blir årets Vårrensk. Så vil vi følge opp med midtsommerfeiring. Festkomiteen vil som tidligere også lage til leker for barna. Arrangementet har de siste årene vært i gata ved barnehagen. Det har vist seg å være et velegnet sted. Nytt av året er at vi skal ha juletre på Ottbragden, der vi møtes til tenning av treet og med besøk av julenissen. I forbindelse med årsmøtet vil vi arrangere en årsfest  – om interessen er stor nok.

Den nye lederen oppfordrer alle husstander om å bli medlem av den nye foreningen. For bare 100 kroner i året kan husstanden dra nytte av vellets aktiviteter. 

–  Innbetalingskort vil nå bli lagt i samtlige husstanders postkasser. Meld dere inn, – men for all del, husk  å skrive navnet deres på innbetalingen,  er oppfordringen fra Arne Christian Mæhlum.

Vellet følger opp arbeidsplan

Styret har meldt sin eksistens ved brev til Sel kommune der tema var veger.

1. Ønske om fartsdumper i Elvegata og Selsrogata .

2. Vegstandard ” utta lina”: Sliperigata og Brugeilen på østsida av jernbanen.

Sliperigata er nå svært trafikkert etter utbyggingen av nytt boligfelt på Kytejordet. Vegbana består dels av matjord og i vårløsningen blir det djupe bilspor.

I brev av 26.03. ga kommunen denne tilbakemeldingen :

Når det gjelder utbedring av Sliperigata på østsiden av jernbanen, er avtalen den at utbygger skal bygge opp veg til ferdig høgde (uten dekke) og at det settes ned sluk for nødvendig bortføring av overflatevann. Det vil bli vurdert å legge fast dekke på vegen.

Når det gjelder ønske om fartsdumper i Elvegata og Selsrogata er dette registrert og vil bli vurdert ved asfaltering i sommer.

For Brugeilen øst for jernbanen foreligger det pr. i dag ingen planer.

Av andre tiltak fra vedtatt arbeidsplan har styret allerede tatt kontakt om møte med aktuelle instanser. Når det gjelder parkering  henstiller styret til huseiere i mest mulig grad å parkere på egen grunn der dette er mulig. Dette av hensyn til framkomst for feiemaskin – brøyte – renovasjon –  og utrykningskjøretøyer.

Endelige vedtekter

Styrets formann har avklart nærmere  § 4 i vedtektene og den nye formuleringen er godkjent av styret. De endelige vedtekter for Ottbragden Vel er trykt opp og følger som bilag til denne førsteutgaven av Synnabruposten.

Synnabruposten

Synnabruposten kom med sin første utgave i april/mai 2002.

Utgiver: Ottbragden Vel – velforening for Synna brua – stiftet 6. mars 2002.

.._________________________________________________________________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i allerede papirpubliserte artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

...

selhistorie.no har et samarbeid med næravisa Norddalen på Otta om gjensidig utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag.

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 5. oktober 2007.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Sinsenveien 71, 0586 Oslo

casinos online


casinos online