Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden    

Otta er tuftet på tre garder – Ottekren er en av dem

Ottekren ca. 1900. Til garden hørte det rettigheter til uttak av skifer både i berget ovenfor garden og oppe på Kleivrudåsen. Skiferbruddet ses så vidt i bakgrunnen. Huset til høyre er det seinere Sagatun. Foto: H. H. Lie

Ottekren var en av tre garder som i forrige århundre la grunnlaget for framveksten av Otta gjennom salg av tomter. Det gamle våningshuset er for lengst restaurert og utvidet. Bare et gammelt stabbur og en slipestein på gardsplassen i Ola Dahlsgate 9 minner i dag om tidligere gardsdrift på Ottekren.

Av Per Erling Bakke

Les også:
Ny artikkelserie om hus på Otta

Garden lå i det som gjerne betegnes ”Ogga lina” (ovenfor jernbanelinja). Den grenset i vest mot areal under Nedre Dahle og hadde jordvegen sin nedover langs Ottaelva og mot Mostugu (Engers forretningsgård). Mot nord grenset garden til Sygard Loftsgård.

Mange varianter av gardsnavnet
Gardsnavnet har sin bakgrunn i at garden hadde åkeren sin ved Ottaelva*.

Artikkelserie om hus på Otta

Artikkelen er en del av en serie om noen av eiendommene på Otta, fra 1800-tallet og fram til vår egen tid.

15 av artiklene er nyskrevne, men vi presenterer også hus som er omtalt i tidligere artikler her på Selhistorie.

OTTEKREN: Til høyre sees hovedbygning, driftsbygninger og mindre uthus. Jordvegen ligger langs elvekanten. Den øvre del av jordvegen langs elva er imidlertid ikke med på fotoet. Bildet er tatt av fotograf Hans H. Lie i 1909, fem år etter at han solgte Ottekren til Anders Hovde. 

Ellers har navneformen variert gjennom tida. En gammel betegnelse er Òttuekra. Ved skattematrikkelen av 1647 skatter Erich Ottecher av garden som da var krongods og betegnet som ødegård. Andre varianter er Otter Eckre, fra 1604 og i 1723 finner en tilnærmet dagens navn: Otekren.

Foruten Ottekren er også Ottekra i dag en vanlig betegnelse på den tidligere garden. Navnet er bevart for ettertida ved at den vesle gatestumpen mellom Ola Dahlsgate og Botten-Hansensgate har fått navnet Ottekra.  

*Ekra = jord, engstykke/ Ottekren = Otta-åkeren

Eldste hus Ogga lina
Det godt over 120 år gamle huset er i dag ett av Ottas eldste og representerer således mye lokalhistorie. Blant annet var det middelskole på Ottekren et par års tid fra 1903. Ellers er det mange som startet sin lille virksomhet der, blant annet håndverkere og to handelsmenn.* Farende folk som lasskjørere og fehandlere fikk også mat og seng på Ottekren.

For øvrig er det mange familier og enkeltpersoner som gjennom årene har bodd på garden. 

Posthuset holdt også til på Ottekren i 1920-årene, og poståpneren dreiv også litt handel attåt poståpneriet. ”Post i butikk” er således ingen ny kombinasjon i våre dager.

*J.K. Wangen i 1903 og B.N. Aasen ca. 1918

Hovdefamilen
Ottekren har vært i familien Hovdes eie fra 1904, da Anders Hovde fra Etnedal i Valdres kjøpte garden med ”tilliggende herligheter”. Men skiferrettighetene beholdt likevel selgeren.

Herlighetene var naturlig det som hører til en gard: skog og seter.

Ottekrensetra lå på Mysuseter, mens skogteigene ligger på Kleivrudåsen på fjellet opp for garden, og Blekalia og Rusthø* på østsida av dalen. Setra med stor kve og tilhørende fjellareal ovenfor kvea ble imidlertid i 1918 solgt som feriested til en Oslo-familie.

*På grunnen til Ottekren ligger de fredede Rustgruvene fra 1600 - 1700 tallet.

Gjennom 1900-tallet har Ottekren bidratt til utbyggingen av stasjonsbyen ved salg av tomter. Eiendommene strekker seg fra ”Ajo-bygget” (Madsliens forretningsbygg) og oppover langs sørsida av Storgata og øvre del av Ola Dahlsgate. Imidlertid er de øverste bolighusene før Dahlekleiva eiendommer som er skilt ut fra Nedre Dahle.

Arne Hovde og kona Agnes ble de siste som dreiv garden. Avståelse av grunn for regulering og åpning av ny gate på den siste rest av åkerjord, satte punktum for videre gardsdrift. I stedet ble det skiferkjøring, først med hest og seinere med egne lastebiler og drift av skogteigene. Det ble levebrødet til den siste brukeren på Ottekren.

Forretningsgård
Hovedbygningen er i årenes løp restaurert og etter hvert påbygd, og den ble en av Ottabyens mange forretningsgårder. Blant annet har den vært leid ut til møbelforretning. Ann Birgitte (Hovde) og Rolf Ulvolden flyttet i 1975 sin spesialforretning fra leide lokaler ”Nea lina” hjem til Ottekren, der de dreiv Otta Skomagasin i en årrekke.

Per 2012 er det ingen handelsvirksomhet på Ottekren. Utviklingen de siste par tiår har ført til at ”Ogga lina” ikke lenger er attraktivt for butikkdrift.

Ottekren
gardsnr. 219 bruksnr. 1.

Eiere/brukere

1789
Mickel Engebretsen er i skaderapporten etter Storofsen dette året anført som den som krevde skadeskjønn for ”Gaarden Oteckren”

De følgende fem årstall viser eiere/brukere det aktuelle året og årene omkring:

1865
Knudt Olsen Otækren, 71 år gammel/født ca. 1794, føderådsmann

Synne Syversdatter, 63 år gammel/født ca. 1802, ektefelle

Føderådsfolket dyrker jorda og har mange husdyr

1875
Ingebret Rasmussen Havn, f. 1847, gårdbruker og sjøleier, ugift

1888
Gunder Kristensen, eier og bruker, gammel matrikkel skyld: 2 – 4-3, ny skyld 4.27

1900
Sigurd T. Jørstad, f. 1846 i Østre Slidre, gardsbestyrer,

Margit M. Jørstad f. 1846 i Østre Slidre, husbestyrerinne, gardsbestyrerens hustru

1904
Hans H. Lie, fotograf, eier/bruker, matrikkel skyld 4.22 (H. H. Lie var svigersønn av Jørstad)

1904
Anders A. Hovde, f.1869, skjøte fra Hans H. Lie, tinglyst 26.11. 1904

1930
Julie Hovde, f.1883, i uskiftet bo

1945
Arne Hovde f. 1917, Karine Madslien f. 1911, (søsken), hjemmelsovergang etter morens død

1950
Arne Hovde, ene eier, ved makeskifte og skjøte

1994
Ann Birgitte Ulvolden, f. 1940, hjemmelsovergang

--

-

Kilder:

Skadetakst for Storofsen i 1789

Folketellingene 1865, 1875 og 1900

Matrikkel 1888, Vågå, Sel sogn, matrikulerte eiendommer og deres skyld per 30. juni 1888

Matrikkel 1904, Vågå, Sel sogn,  

Nord Gudbrandsdal sorenskriveri, grunnbok (offentlig register over alle faste eiendommer)

Artikkelen ble første gang publisert i sin helhet på selhistorie.no 15. september 2012.

____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 15. september 2012.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo