Lokalhistorien fra Sel kommune finner du på selhistorie.no

"Fra fortid til framtid"

selhistorie.no/forsiden    

Nyborg ved parken
– fra pølsemakeri og kjøttforretning til frukt og tobakk (18)

Pål Olstad overtok eiendommen Nyborg fra sin far, som hadde drevet pølsemakeri og kjøttforretning i huset ved parken. Pål startet i det små, men gründeren så mange muligheter, bygde ut og etablerte flere foretak. I dag viderefører neste generasjon Påls livsverk.

Etter at Ola P. Olstad kjøpte eiendommen bygde han ut huset med en etasje. Dette bildet fra 1947 viser Olstadhuset. Folk har samlet seg i gata for å se på brannutrykning. Brannstasjonen til venstre utenom bildet, lå da like ved Olstad sitt hus. Til høyre sees Otta Kooperative Handelslag, seinere Otta Samvirkelag.

I forbindelse med seinere bygging av ny forretningsgård ble huset dratt på skinner over gata til parken rett over. Det ble dreiet med front og inngang mot øst. Her fortsatte Parken Tobakk driften under byggetida. Bildet er tatt fra vindu i Bakkegarden. Foto: Per Erling Bakke

Av Per Erling Bakke, Otta

Midt på Otta, i dagens Storgata 20 ligger Parken Tobakk – Otta Glassmagasin, et resultat av Otta-gutten Pål Olstads gründervirksomhet.

Pål startet i det små og bygde stein på stein, og fra 50-årenes frukt- og tobakksforretning utviklet han en mangslungen forretningsvirksomhet.

Artikkelserie om hus på Otta

Artikkelen er en del av en serie om noen av eiendommene på Otta, fra 1800-tallet og fram til vår egen tid.

15 av artiklene er nyskrevne, men vi presenterer også hus som er omtalt i tidligere artikler her på Selhistorie.
Les alle artiklene her

Fortsatt spiller Nyborg en sentral rolle i Ottas forretningsliv, med glassmagasin og tippebutikk.

Pål hadde forretningstalent

Pål Olstad var 24 år da han i 1951 etablerte sitt første foretagende, Parken Tobakk, en frukt- og tobakkforretning.

Denne butikken ble innledningen til utbygging og etablering av nye foretak, alt i regi av den energiske forretningsmannen.

Ektefelle Solveig var butikkens selvfølgelige leder og ansikt utad. Pål Olstad med sitt forretningstalent kan med rette sies å være blant Ottas gründere.

I dag er det sønnene Stein Arne og Bjørn Ole, som daglig leder, og svigerdatter Gladis som fører tradisjonen videre.

Når ottaværer bruker uttrykket ”På Parken” så er det ingen tvil om hvor det er. Det er Parken Tobakk – tippebutikken

Pål Olstad (19272010) startet i 1951 frukt - og
tobakkforretning i Storgata 20. Dette ble inn-
ledningen til videre utbygging av eiendommen
Nyborg og fram til dagens forretningsgård
Parken Tobakk – Otta Glassmagasin. Fra
slutten av 50-årene hadde han lager og agentur
for Diplom-Is og Bjølsen Valsemølle. Han etablerte Otta Fryselager og var distributør for Diplom-Is og Frionor.

Pål Olstad startet og dreiv også Otta
Distribusjonssental, som via Posten distribuerte trykksaker fra Kommunalforalget/Kommune-
forlaget til alle landets kommuner.

midt på Otta – i Storgata 20 med ny stor spesialavdeling – Otta Glassmagasin. De driver også Mix-kiosken på kjøpesenteret Otta Amfi.  

O.P. Olstad – Kjøtt og fisk
Der forretningsgården nå ligger, var det tidligere et ett-etasjes, lite hvitmalt hus. Her dreiv Julius Andersen, far til Theodor Andersen, fiskeforretning fra 1919 og i årene framover. I 1937 dreiv Ola P. Olstad pølsemakeri og kjøttforretning der. I en annonse fra februar 1939 kunne man lese:

O. P. Olstad,

Otta

Kjøtt og fisk

Huset, som lå på festa grunn som tilhørte Norges Statsbaner, var eid av kjøpmann Paul I. Sletten. I 1939 kjøper Ola P. Olstad huset og året etter får han kjøpt tomta. Eiendommen ble da gitt navnet Nyborg. Etter ei tid ble huset påbygd med én etasje, der Pål Olstad bodde sammen med sine foreldre Ola og Ragnhild.

Pål Olstad etablerer flere foretak

Pål Olstad skaffet seg sin første i isbil i 1957, her står den utenfor Frognerparken i Oslo. Bildet er tidligere publisert i Sel Historielags bok Gåmmålt og nytt frå Sel (2010) , utlånt av Bjørn Ole Olstad.

Pål Olstad så snart for seg nye utfordringer. I siste halvdel av 1950-årene er han, foruten å drive butikk, i gang med nye foretak: Lager og agentur for Diplom-Is og Bjølsen Valsemølle. Han leide lokaler til Bjølsens mjøllager hos Ingar Sletten i hans store tre etasjers bygg på Østlandskejordet,
dagens Johan Nygårdsgate 19. Fryselager leide han hos Otta Ysteri.Etter hvert bygger han ut Nyborg ved å rive og føre opp et nytt moderne forretningsbygg og fryseri. Han etablerer Otta Fryselager og blir i tillegg til distributør for Diplom-Is og Frionor.

Han ansetter salgssjåfør, og produktene bringes med egen frysebil til distriktets hoteller, forretninger og kiosker.

Med tiden utvides kapasiteten og det ansettes flere selgere. Kjørerutene dekker hele Gudbrandsdalen. Omkring 1977 kjøper han tomt fra Nordre Kleivrud og fører opp et større bygg. Foruten fryselager er det her garasje for fire frysebiler samt kontor.

Tre av Pål Olstads mange biler i Otta Fryselager.

Fakismile Dagningen våren 1994.

Pål Olstad hadde imidlertid flere prosjekter på gang. Han etablerte Otta Distribusjonssental. Fra sitt tidligere fryselager holdt han her lager for Kommunalforlaget seinere Kommuneforlaget. Via Posten distribuerte forlaget trykksaker til alle landets kommuner. Med tiden ble dette flyttet til bygget på Kleivrud.

Gammel og nytt fryselager. Det gamle ligger i forretningsgården i Storgata 20, det nye et par kilometer lengre nord, ved garden Kleivrud i baksida mot Selsverket.
Bilder utlånt av Kristen Thoresen.

I dagens samfunn skjer stadig endringer innen de forskjellige tjenester. I dag er det de store kjedene innen dagligvarer som distribuerer frossenvarene via sine faste ukentlige vareruter til sine respektive kjedebutikker.

Forretningsgården var bygd av Fred Dohrn som dreiv entreprenørfirmaet Dalsbruket A/S. Foruten Parken Tobakk hadde også Otta postkontor tilhold her fra 1960 til 1983. I annen etasje var det to leiligheter. Postverket disponerte den ene til bolig for postmesteren.
Foto: John Rukin

Dagens forretningsgård. Til venstre i bildet ses bygningen som blant annet huset Otta Fryselager og seinere Otta Distribusjonslager. I dag er disse lokalene en del av butikklokalene til Parken Tobakk og Otta Glassmagasin. Foto: Kjell Arne Bakke (2012)

Magnar Reidar Hoff er klar for en tur til Lillehammer. Han ønskes god tur av kolleger, fra venstre: Knut Johan Bakke, Stein Roger Svelstad, Ulf Johansen, Bjørn Ole Olstad og Odd Brenden.

Fra en artikkel i Diplom-Is sitt internblad, D-forum nummer 3 i 1985.

Bildet utlånt av Kristen Thoresen.

Fra en varelevering, som fryserilageransatt Kristen Thoresen hadde på Røisheim i Bøverdalen i 1970. Gutten med frakken er Håkon Rusten, på det andre er kokka Inga Åsen sammen med Thoresen. Han arbeidet ved Otta Fryselager fra 1969 til 1985.
Bilder utlånt av Kristen Thoresen.

Otta-gutten Pål og Solveig Olstad som unge. Solveig Sæterbø fra Verma i Romsdalen kom til Otta for å arbeide på Bakkebutikken på andre sida av gata. Solveig var Parken Tobakk og stod på fra morgen til seine kveld. Hennes skiftende og fine vindusutstillinger er det mange i dag som husker.

Pål Olstad AS

Det var i 1951 at Pål Olstad startet sin frukt- og tobakkforretning. Dette ble innledningen til videre utbygging til slik vi kjenner dagens forretningsgård. Dagens eiendommer og butikker er et aksjeselskap under navnet Pål Olstad AS. Bedriften har seks til ti ansatte og ledes av Bjørn Ole Olstad. Varespektret har endret seg fra starten hvor tobakksvarer i dag er bare en liten del av vareutvalget.

Denne artikkelen ble første gang publisert på selhistorie.no 2. desember 2012.
____________________________________________________________________

selhistorie.no er et nettsted i regi av Kjell Arne Bakke, opprinnelig fra Otta, nå bosatt i Oslo. Artiklene på denne nettsiden tar utgangspunkt i artikler av hans far, Per Erling Bakke, og stoff fra Ulvoldenslekta fra Selsverket i Sel kommune.

selhistorie.no har et samarbeid med otta2000.com, Sel Historielag og næravisa Norddalen på Otta om utveksling av lokalhistorisk stoff.

Nettsiden tar i mot også andre lokalhistoriske bidrag og bilder.

Organisasjonsnummer 990 783 624

Les mer om de lokalhistoriske artiklene her.

Denne siden ble sist oppdatert 6. desember 2012.

Tilbakemeldinger og artikler til vurdering sendes redaksjonen@selhistorie.no

Ansvarlig redaktør: Kjell Arne Bakke, Solligrenda 52, 0491 Oslo