Dahlejordet – det største boligområdet utenom Ottagryta

Dahlejordet er et velkjent navn på boligområdet tre kilometer vest for Otta, der det ligger i bakkeskråningen rett ovenfor Ottaelva og riksveg 15. Og høgt oppe i den bratte, skogkledde lia, ligger de mange gardsbrukene. Der har folk bodd og slitt gjennom generasjoner, ved siden av arbeid i steinbruddene. I 2021 var det 241 boligeiendommer på Dahle, og den 1. januar 2020 bodde det 660 personer der.

Av Per Erling Bakke

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Dahlejordet ved Otta 7. mai 2015. Foto:Palmar Ruste

Dahlejordet i 2015. Foto: Palmar Ruste

Bebyggelsen på Dahle ligger på begge sider av Dahleåa, som kommer ned gjennom Ådalen der bekken er grensa til Otta. Grenda strekker seg vestover opp mot Slågrenda. Boligfeltet er utgått fra gardene Øvre og Midtre Dahle, mens noen få boligeiendommer er utskilt fra Nedre Dahle. Vegene har kjente geografiske navn fra området, som Koldalen, Dahleflata, Dahlevegen, Slåvegen, Jostvegen, Ådalsvegen og Nyseterjordet.

I 1959 ble det bygd bilveg, fra Dahle, via Josten og til Dahlelien. Med det fikk brukene i grenda god adkomst. Vegen videre til Åsen og skiferforekomstene der gjorde at det ble slutt å frakte skiferen ned med hest.


Dahle bygges ut

To boligtomter ble utskilt i 1946. De lå utenom jordvegen, ned mot riksveg 15. Årene fram til 1950 var ytterligere ti eiendommer utskilt og bebygd. Fram til 1960 var det totale antall boligeiendommer 37. Det ble den spede starten på boligbyggingen på Dahle. Husbanken var etablert, og de som bygde hus hadde som regel lån i denne statsbanken.

Fra 1967 var arbeidet etter reguleringsplanen i gang for å få ferdig strekningen Dahlekleiva–Øvre Dahle. Kommunen var i forhandlinger med grunneiere om å avstå nødvendig grunn, og med dette i havn lå vegen åpen for de første rekkehusene.

Etter hvert som industrialiseringen vokste fram på Otta, økte behovet for nye byggetomter.  Utbyggingen på Dahle fortsatte med bygging av veger og hus.


241 boligeiendommer

Dahle med sine 241 boligeiendommer er det største boligområdet utenom Otta sentrum. I 1967 var det 43 registrerte boligeiendommer på Dahle.

Statistisk Sentralbyrås «Befolkningsstatistikk for tettstedet Dale» per 1. januar 2020 viser at bosettingen var 660. Tjue år tidligere, i 2000, bodde det 816 personer der.

Formuleringen «tettstedet Dale» viser at folket på de mange gardsbrukene høgt over Dahle ikke inngår i antall bosatte. Brukene er heller ikke med i antallet boligeiendommer i 2021. Brukene, med unntak av ett under Nedre Dahle, er alle utskilt fra Øvre Dahle.


Aktiv velforening

Dahle ligger i solhellinga og er et rolig boligområde, der folk trives og der veg og stier gir mulighet til turer i skog og fjell.

Dahlejordet har en svært aktiv velforening der dugnadsarbeidet er bærebjelken i aktivitetene. Dahle Vel har i godt samarbeid med blant annet Otta Idrettslag, Sel kommune og Sparebankstiftelsen DNB skapt aktiviteter som trim- og aktivitetsanlegg. En anlagt lysløype er koblet opp mot gamle stier og råk, der folk før i tida trakka seg veg til seter og skiferberg.


Kulturpris 

For sitt omfattende arbeid med å rydde gamle stier, bygge trapper, bruer, og rekkverk, og å lage turkart, ble Stiggruppa i Dahle Vel i 2017 tildelt Sel kommunes kulturpris, en velfortjent heder.


Dahlejordet i 1959

Dahlejordet i 1959.

Dahlejordet med Øvre Dahle midt i bildet og Midtre Dahle i høyre bildekant. De første bolighusene er bygd og foruten Slåvegen er det blitt et par veg- adkomster til nybyggerne. Ved riksvegen sees Heggelund Pensjonat. Foto: Prospektkort fra 1959, ukjent fotograf//kortforlag. Bildet er lånt fra Palmar Ruste.

 

Dahleområdet i 2021

Kart over Dahle boligområde og områdene omkring, Statens Kartverk, 2021Kart over Dahle boligområde og områdene omkring, Statens Kartverk, 2021