Brustad på østsida av den gamle Loftsgårdsbrua

Like sør for den gamle trebrua over Lågen ved riksveg 50 sto det fram til 1940-årene et bolighus. Her bodde Lauritz Olsen og familie. Huset var oppført i slutten av 1890-årene og lå på bygslet grunn under Blekastad.

Av Per Erling Bakke

Med bygging av ny bru og etter hvert mer trafikk, måtte huset vike for utviklingen. I dag er denne brua gang- og sykkelveg.

Til venstre Brustad og østenden av Loftsgårdsbrua. Øverst til venstre er Synnestugu. Så følger Bakken, en tidligere husmannsplass under Blekastad. Det vesle toetasjers huset ble kalt Rauhuset og her bodde Martinus Olsen med familie. Ingen av disse husene ekstisterer idag. Foto: Utlånt fra Reidun Lund (Mork).Ole P. Steen bygde huset

Ole P. Steen. Han var 78 år da bildet ble tatt i 1941. Foto: Legitimasjonskort/Sel Historielags fotosamling.

Ole Pedersen Steen fra plassen Storsteinen i skogslia nord for Verkensbakkene bygsla et jordstykke fra Blekastad i 1897 og bygde seg hus her. Forpaktningskontrakten viser at han betalte et engangsbeløp på 300 kroner og en årlig leie av to kroner.

Ole Steen var født i 1863 og dreiv som bygningssnekker. Ektefelle Marit, født 1867, var fra Svinglykkja, en plass i lia sør for Søndre Kringen (Plassen). De hadde tre barn, som alle vokste opp på Brustad: Anton, Helene og Kristine.

Les også: Hus og folk Nea lina på Otta


Butikk på Brustad

Brustad lå nær bru og riksveg. Prospektkort fra 1927.

Ved folketellingen 1910 er det foruten familien Steen også registrert en enslig fastboende, Ole A. Haugen, født 1877 i Sel, yrke landhandler.

Han er i firmaregisteret anført å drive landhandel fra 1904 med bopel Otta. Trolig var det på Brustad han dreiv landhandel.Selger huset til Lauritz Olsen

I 1920 skaffer Ole Steen seg ny tomt i Loftgårdsmoen (Skolegata) og bygger seg nytt hus her. Han solgte Brustad til lokomotivpusser Lauritz Olsen. Huset hadde to leiligheter, en egen for Olsen-familien og en litt mindre. Her bodde i årene 1928–1932 en annen jernbanefamilie: Jørgen Mork med ektefelle og to barn. Mork-familien flyttet seinere til leilighet i jernbaneboligene på Otta – boligene ble revet I 2019.


Skredderverksted og butikk

Sør på tomta var det oppført et lite hus som ble kalt for Rauhuset. Her bodde Martinus Olsen med ektefelle Olga og sønnen Magne. Martinus var fra Havn i Verkensbakkene, Olga fra Harran i Grong. Begge fikk i unge år poliomyelitt og ble lamme i beina. Martinus var både skredder og skomaker, og Olga var sydame. Her dreiv de skredderverksted i tilknytning til en liten butikk. Seinere etablerte de seg i eget hus på Otta (Skolegata), hvor de dreiv virksomheten videre under firmanavnet M. Olsen.


Ny bru – huset rives

Brustad ses midt i bildet. Den gamle Loftsgårdsbrua, også kalt Lågenbrua og Blekabrua fikk sin avløsning da ny bru ble bygd. Foto er fra Sel Historielags fotosamling der det går fram at bildet skal være tatt i 1942.

Under krigsårene ble det bygd ny bru over Lågen. Den var i betong og stod litt sør for den gamle trebrua. Med tiden måtte også Brustad vike for utbygging av riksvegen. Huset ble revet og solgt til lærer Nils Grotnes som brukte materialene i huset som han bygde "Oggo lina".


Familien bygger nytt hus

Lauritz Olsen var tidlig ute for å sikre seg ny byggetomt. Den kjøpte han fra Blekastad i 1939. Tomta lå i bakken rett opp for den gamle brua, riksvegen og familiehuset. Den nye eiendommen fikk navnet Aasgaard. I dag bor tredje generasjon av familien i huset.


Brustad og Loftsgårdsbrua rundt 1900 

Håndkolorert postkort fra rundt 1900. Ukjent fotograf.