Biskoplykkja (Bispelykkja/Bischopsløchen)

Ovenfor Kringomhytta ved E-6, like ovenfor pilegrimsvegen, er det noen gamle steinmurer. Under kraftlinja i Høgkringom ligger de gamle steingjerdene som omramma den om lag 450 år gamle slåttenga Biskoplykkja.

Av Per Erling Bakke, Otta

Den gamle slåttenga er i dag tilvokst av lauvskog og mose, og har ingen synlige spor etter grunnmur eller bosetting. Biskoplykkja var nemlig slåttemark under Breden. En del jord i Sel lå direkte under biskopen i Hamar, slik tilfellet var for blant andre den tidligere kongsgarden. I lensregnskapen for Akershus for 1557 ble Bischopsløchen nevnt under garden Breden.  

I dag er plassen en del av en skogteig som tilhører småbruket Runningen.

Skattematrikkelen for 1668 nevner stedet som engeland under Breden frigard. Landskylda – den faste målestokken for jordeiendommer – var satt til ei halv hud og 18 mark fisk. Brukeren av plassen svarte årlig jordleie til krona. Jordleia, som han betalte gjennom leilendingen på Breden, var halvannen pund smør og halvannen daler i rede penger.

 

Kildehenvisninger:

Sel kommune, stadnavnregistering Kringlia

Bygdebok for Vågå og Sel, band 1, 2001

Sel kommune, matrikkel, økonomisk kartverk, saksutredning

Nordalsarkivet, Vågå

 

Les hele artikkelen her: Bredebygden Nedlagte plasser og bruk – og folket som bodde der