Sel fikk egen sparebank i 1909

(English version) Sell Sparebank startet sin virksomhet lørdag 7. august 1909 på Havnstad, som vi dag kjenner som Pillarguri Café. Bankkasserer Lie var på plass, og styremedlemmene hadde møtt opp for å bivåne første bankdag.

Av Per Erling Bakke

Sell Sparebank åpnet i nye lokaler den 13. desember 1957, men banken ble etablert i 1909.

Det skulle gå bare et års tid fra Sel ble egen kommune i 1908, før tanken om en egen bygdebank ble en realitet. Johan Nygaard, nyvalgt ordfører, tok initiativet i samråd med framstående bygdefolk – blant andre O. C. Lie, Anton Bredevangen, Lars Dahle og Ola Moen.

I kommunestyremøte 13. mars 1909 la Nygaard fram et utkast til plan for sparebank i Sel. Den gikk ut på at kommunestyret skulle bevilge 2000 kroner av ”Sells Magasinfond” til et grunnfond for å etablere banken. Videre skulle kommunestyret garantere for bankens forpliktelser med en sum som var begrenset opp til 6000 kroner. Planen ble enstemmig vedtatt av kommunestyret på dette møtet.

På kommunestyrets møte 26. mai ble det referert en melding fra amtmannen om at planen for Sell Sparebank var stadfestet ved kongelig resolusjon av 1. mai 1909. På møtet ble det valgt 16 medlemmer til bankens forstanderskap.

24. juni holdt forstanderskapet sitt første møte, i skolehuset på Selsverket. Ordføreren ledet møtet, der første post var valg av ordfører og viseordfører i forstanderskapet. Disse ble henholdsvis Syver Veggum og Knud Loftsgaard.

Deretter ble bankens første styre valgt: Anton Bredevangen, Lars Dahle, Johan Nygaard, Peder Tho og Ola Moen. Styret konstituerte seg i møte 7. juli, denne gang også i skolehuset på Selsverket. Styreleder ble Johan Nygaard.

På styremøtet 31. juli ble det vedtatt å melde den nye banken til firmaregisteret med navnet Sells Sparebank. Styreleder fikk styrets fullmakt til å tilby kassererjobben til fanejunker O. Lie. Rente for innskudd og utlån ble satt til henholdsvis fire og fem prosent. Kontortida var fastsatt til lørdager kl 14-18.


Banken åpner

Sell sparebank startet pÃ¥ Havnstad Nea lina i 1909.Sell Sparebank startet i 1909 på Havnstad, også kjent som Pillarguri Café.

Banken startet sin virksomhet lørdag 7. august på Havnstad, som vi dag kjenner som Pillarguri Café. Bankkasserer Lie var på plass, og styremedlemmene hadde møtt opp for å bivåne første bankdag. To fra styret trakk lodd om hvem som skulle foreta det første innskuddet, og Lars Dahle fikk æren av å få utstedt den første bankboka. Den ble utstedt til hans datter Anne, med et innskudd på kr 200. Anton Bredevangen foretok det neste innskuddet på kr 250. Det ble ikke flere innskudd på denne første bankdagen. Neste bankdag, lørdagen etter, kom det til fire nye innskytere. Av dagens innskudd på 575 kroner ble hele 400 kroner satt inn av Sells sanitetsforening.


Bra start

Før året var omme hadde banken i alt 25 innskytere, med et samlet innskudd på over 16.000 kroner og med bare 300 kroner i uttak. 18 låntakere lånte til sammen 15.000 kroner. Av dette var det ett lån på hele 4000 kroner, mens Sel Kommune hadde lånt 3000 kroner. Banken var således kommet godt i gang, dette året for nøyaktig 100 år siden.


Bar banken på ryggen

Bankens første kasserer bodde på Ulvolden, to km nord for Otta. Han bar banken med seg på ryggen. På de daglige turene til og fra Otta hadde han med seg kontanter, dokumenter og bankbøker i ryggsekken.

Syver Ulvolden (født i 1850) kjente et spesielt ansvar for å huse bankkassereren og bankens eiendom på garden. Han ble urolig dersom det drog ut før Lie innfant seg på garden etter en dag i banken. En gang hadde Lie gjort en stopp i Nygård, hos styreformannen, og der ble han over natta. Tidlig om morgenen kom Syver sørover til Nygård. Han var ikke blid da han traff Lie der:

”E ha gått heile veigen nordanté og kika på elvé”, sa han, ”for kå anna skulle é tru, enn at nuggun hadde røva deg og kasta deg på Lågen”. Kilde: Sell Sparebank 1909-1959. Sell Sparebank 1959.


Nyere tid

Sell sparebank kjøpte Rusten-huset i 1928.Den gamle bankbygningen som Sell Sparebank kjøpte av Anton O. Rusten i 1928.

Sparebanken holdt til i første etasje, mens andre etasje huset Sel Kretssykekasse.

Huset ble seinere revet og erstattet av en moderne bankbygning i 1957.

Sell Sparebank fikk med tiden lokaler i eget hus ”Ogga lina”.

Sell Sparebanks nye ekspedisjonslokaler fra 1957.Den nye bankbygningen fra 1957 var moderne innredet med ekspedisjonslokale, tidsmessig bankhvelv, spiserom, kontor for banksjefen og styrerom.

Banken ble i siste halvdel av 1900-tallet fusjonert med andre lokale sparebanker, for så i 1987 å gå inn i Sparebanken Østlandet. Dagens bank DNB NOR flyttet i 1998 ”Nea lina”, der den leide lokaler i Ottatunet Kjøpesenter. Bankens Otta-avdeling ble nedlagt 29. april 2016, mens DNB Eiendom fortsatte i nye lokaler i Johan Nygårds gate 10.

Sell Sparebank leide lokaler i dette huset til Sell telefonselskap fra 1923 til 1928.Sell Sparebank leide lokaler i dette huset til Sell telefonselskap fra 1923 til 1928. Huset lå mellom Wangen- og Olstad-bygget.

Bildene er hentet fra bankens jubileumsbok "Sell Sparebank 1909–1959", utgitt i 1959.


Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 31. oktober 2009